Haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorraldus

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib HEV õpilane tavaklassis.

Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet tema vajadustest lähtuvalt:

 • selgitavad välja õpilase individuaalsed õpivajadused,
 • valivad sobivad õppemeetodid,
 • korraldavad vajadusel diferentseeritud õpet.

Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

Igale HEV õpilasele avab klassiõpetaja õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIK), mis asub konfidentsiaalses keskkonnas. ÕIK-le kannavad HEV õpilast õpetavad õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kaks korda õppeaastas järgmised andmed:

 • haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused,
 • õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta,
 • kooli tugispetsialistide soovitused,
 • testimiste ja uuringute tulemused,
 • nõustamiskomisjoni soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed.

HEV õpilase õppe koordineerija ettepanekul määrab kooli direktor ÕIK täitmise eest vastutavad isikud.

ÕIK on aluseks individuaalse õppekava/käitumise tugikava koostamisele.

Individuaalne õppekava koostatakse järgmistel juhtudel:

 • kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest,
 • kui õpilase trimestri hinne on „puudulik” või „nõrk” või talle on antud samaväärne sõnaline hinnang,
 • kui õpilasele on jäetud hinne välja panemata,
 • kui õpilasel on mõnel muul põhjusel tekkinud mahajäämus õpitulemuste saavutamisel,
 • kui õpilane õpib vanema soovil koduõppes,
 • kui õpilasel on mõni muu hariduslik erivajadus.

Andekatele õpilaste puhul rakendatakse ka täiendavat juhendamist aineõpetajate või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.

Õpilasele, kellel esineb mahajäämus õpitulemuste täitmises, on võimalik määrata ka mõni muu tugisüsteem, nt järeleaitamise plaan.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee