Vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi 2018/19. õppeaastaks

1. märtsil 2018 algab taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele. Viimsi vallas on selleks kasutusele võetud e-keskkond ARNO. 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022017033?leiaKehtiv

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis.

Randvere kooli 1. klassi koolikoha registreerimine kuni 15. juunini 2018

Lapsele, kelle elukohajärgseks kooliks on määratud Randvere Kool, palume koolikoha registeerimiseks ja 1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt SIIN.

Avaldusele lisab vanem järgmised dokumendid:
– lapsevanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
– lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või vastav tõend);
– koolivalmiduskaart (selle olemasolul);

– lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt.

Lapse tervisekaart või tervisetõend palume esitada paberkujul enne 1. septembrit.

Kui teil ei ole võimalik lisada koolikoha registreerimiseks vajalikke lisadokumente elektroonilisse keskkonda (lapse ja vanema isikut tõendav dokument, koolivalmiduskaart), siis saab need tuua kooli kantseleisse igal tööpäeval kell 9.00 – 12.00. 

Info telefonil 53330853, kaire@randverekool.edu.ee

Kooli kantselei on suletud 2. juulist kuni 27. juulini.

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee