Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi 2018/19. õppeaastaks

1. märtsil 2018 algab taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele. Viimsi vallas on selleks kasutusele võetud e-keskkond ARNO. 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022017033?leiaKehtiv

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis.

1. klassi koolikoha registreerimine (registreerimine lõppenud)

Lapsele, kelle elukohajärgseks kooliks on määratud Randvere Kool, palume koolikoha registeerimiseks ja 1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt SIIN.

Avaldusele lisab vanem järgmised dokumendid:
– vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri
– lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või vastav tõend)
– koolivalmiduskaart (selle olemasolul)

– lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt

Lapse tervisekaart või tervisetõend palume esitada paberkujul enne 1. septembrit.
Kui teil ei ole võimalik lisada koolikoha registreerimiseks vajalikke lisadokumente elektroonilisse keskkonda (lapse ja vanema isikut tõendav dokument, koolivalmiduskaart), siis saab need tuua kooli kantseleisse.

Info telefonil 53330853, kaire@randverekool.edu.ee

 Vastuvõtt 2.-6. klassi 

Õpilaste 2.-6. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
• vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja lahkumisavalduse.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• õpilase tervisekaardi
• klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee