EU flag-Erasmus+_vect_POS

Randvere kooli õpetajate õpiränne

Projektis osalemise eesmärk on toetada õpetajate digipädevuste kujunemist ja luua seeläbi tingimused kooli digikultuuri tõstmiseks. Eesmärk on saavutatud, kui õpetajad arvestavad õppeprotsessi kavandamisel 21. sajandi õppijate vajadustega; rakendavad õppeprotsessi järjepidevalt ja eesmärgipäraselt digitehnoloogiat; kasutavad digitehnoloogiat õppeainete lõimimiseks, õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ja õppimise muutmisel atraktiivsemaks ja kvaliteetsemaks; kaasavad õppijate vanemad õppeprotsessi eesmärgiga kujundada ühist digikultuuri.

Randvere koolis rakendatakse digitehnoloogiat kõigil haridustasemetel ja kõigil õppekavadel. Selleks on loodud tingimused taristu ja haridustehnoloogilise toe näol. Kooli töötajatel on ligipääs erinevatele digivahenditele ning võimalus osaleda igakuistes digiõpitubades, kus jagatakse kogemusi, uusi vahendeid ja metoodikaid.

Randvere kooli meeskonnast osaleb õpirändes neli liiget. Sihtrühmaks on töötajad, kes regulaarselt kasutavad digivahendeid õppeprotsessis ning kellel on valmidus õpitut  koolimeeskonnaga jagada. Õpirändes osalejate jaoks on tähtis õppijate õpimotivatsiooni toetamine. Üks võimalus on rakendada digitehnoloogiat ning muuta õppimine seeläbi atraktiivsemaks ja mängulisemaks. Tänapäeva digitaristu on võimalusterohke: isiklikud nutiseadmed, kooli digitaristu, koosvõimelised infosüsteemid, veebiteenused, pilvelahendused, avaandmed. Nende kasutamine peab olema sihipärane ning mõtestatud.

Õpiränne võimaldab ka parnterite leidmist teistest Euroopa riikidest ning soodustab edasist rahvusvahelist koostööd.

  • 4.-8. juulil 2016 osaleb klassiõpetaja, kes õpetab ka inglise keelt 2.-4. klassis koolitusel “Future Learning with iPads and Tablets”.
  • 4.-10. septembril 2016 osalevad klassiõpetaja ning klassiõpetaja-haridustehnoloog koolitusel “ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning”.
  • 7.-11. novembril 2016  osaleb võõrkeelte õpetaja koolitusel “eLearning Made Fun: Quizzes and Games “

Pärast iga koolitust teevad õpirändel osalejad kokkuvõtte ja kajastavad seda vastaval veebilehel, kooli kodulehel ning Facebooki lehel. Kokkuvõtteid õpirännetest jagatakse ka kohaliku meediaga.

Alates oktoobrist 2016 viiakse läbi esimesed õpitoad, kus jagatakse koolituste kogemusi ja praktikat. Õpitubadesse on oodatud ka  valla teiste koolide meeskondade liikmed. Detsembris 2016 alustatakse avatud tundide kavandamise ja läbiviimisega. Avatud tundidesse on oodatud kooli meeskonna liikmed, võimalusel kaasatakse ka vanemad ja valla teiste koolide õpetajad.

Pärast õpirännet mõistavad osalejad paremini, milliseks on kujunenud õpetaja roll seoses digivahendite kasutamisega õppeprotsessis, kavandavad ja viivad õppeprotsessi läbi õppija individuaalseid vajadusi arvestades, loovad regulaarselt digitaalseid õppematerjale ja katsetavad neid klassiruumis, analüüsivad ja hindavad oma üldpedagoogilisi pädevusi ning rolli ja panust organisatsiooni arendamisse.

Randvere koolil on õpirände tulemusel loodud alus digikultuuri väljakujunemiseks ja selle eestvedajateks on pädevad õpetajad, kes on valmis jagama uusi kogemusi ja teadmisi ning koolil on uued koostööparnterid teistest Euroopa riikidest, kellega osaletakse erinevates koostööprojektides.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee