Arengukava 2019-2024

Randvere Kooli arengukava on koostatud aastateks 2019-2024. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 67 lõikes 1 on kirjas, et kooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng.

Randvere Kooli arengu eesmärkide ja põhisuundade sõnastamisel oleme lähtunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seatud ülesannetest, põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava eesmärkidest ning Viimsi valla arengukavast aastateks 2014-2020. Oleme arvestanud veel selliste oluliste dokumentidega nagu:

 • Eesti elukestva õppe strateegia;
 • Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“;
 • Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“;
 • Euroopa Komisjoni dokument „Avatud haridusruum: innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud õppematerjalide kaudu“.

 

MISSIOON

Randvere kool on uuendusmeelne õppijakeskne kaasav kogukonnakool.

  Randvere Koolis käsitletakse erisusi loomulikena, rakendatakse uudseid õpetamis- ja õppimismeetodeid ning vaadatakse avatud meelega tehnoloogia arengu suunas.

 

VISIOON

Randvere kool on aastal 2024 Eesti õppijakesksete kaasavate kogukonnakoolide jagamuskeskus.

Randvere Kooli tulevad uudistama õpetajad Eestist ja välismaalt, kuidas on loodud tingimused iga õppija arenguks, et meil elaksid tulevikus inimesed, kes suudavad võtta vastutuse oma elu eest ning kes peavad erinevusi elurikkuseks.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

Randvere Kooli põhiväärtus on kasvav ja õppiv laps.

 

 • Hoiame õppija jaoks sobivat kasvukeskkonda, mille moodustavad kool, seda ümbritsev armas Randvere kogukond ning loodus – meri ja Tädu metsarada.
 • Anname õppijale võimaluse kasvada üles tervena, selleks avame koolis rohkelt võimalusi liikumiseks ja loovaks mängimiseks ning seisame hea selle eest, et õppija toit oleks tervislik ja tasakaalus.
 • Ulatame käe koostööks kõigile õppijat ümbritsevatele inimestele, millega näitame, et märkame ja aitame üksteist, anname õiglast tagasisidet ning tunnustame seda, mis on tunnustamist väärt.
 • Hindame õppija loovust, nutti ja diginutikust, avastamisõhinat ja isetegemise indu.

 

ARENGU PÕHISUUNAD

Analüüsisime sisehindamise käigus seda, kuhu oleme jõudnud ja mida on vaja paremini teha ning tõime välja kolm õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnast lähtuvat põhisuunda.

Järgneva viie aasta jooksul on meie prioriteedid:

Õppe kvaliteet
Õppijate ettevõtlikkus
Sotsiaalsed oskused

 

EESMÄRGID

Kavandasime kõige olulisemad arengueesmärgid järgmiseks viieks aastaks.

I. Rakendame süsteemselt õppijat toetavat ja õppeaineid lõimivat õppeprotsessi, aitamaks kaasa eluterve ja tervikliku maailmapildi kujunemisele.

 

 1. Ennast juhtiv õppija. Õpetajad juhivad õpilasi õppimises, õppijal aidatakse oma õppimist tõhusalt ja läbimõeldult organiseerida, igale õppijale on tagatud maksimaalne võimetekohane pingutus, iseseisvus ja võimalus teha valikuid.
 2. Huvitav õppimine. Kõik õpitu on seotud ümbritseva eluga, uurimuslik ja probleemilahendusel põhinev õpe on õppeprotsessi loomulikud osad.
 3. Tõhus tagasiside. Õpetajad jagavad õpilastele selgitavat ja õigeaegset tagasisidet, mis aitab õppijal edasi liikuda.
 4. Toetav digiõhustik. Kõik õpilased ja kooli töötajad mõistavad digimaailma eeliseid ja kasutavad neid targasti, vältides kübermaailmas varitsevaid ohte. Kool sammub digitaalsete õppevahendite rakendamise kursil.
 5. Loodusharidus. Koolis on keskkonna- ja terviseteadlikud õpilased ja töötajad, kes mõistavad keskkonna ja tervise säästmise põhimõtteid ning võtavad need endaga kaasa kogu eluks.
 6. Professionaalne koostöö. Õpetajad on teadlikud oma õppimisvajadustest ning teevad koostööd kooli, kogukonna, Eesti ja rahvusvahelisel tasandil, et rakendada parimaid õpetamispraktikaid.

 

II. Toetame õpilaste algatusi nende ettevõtlikkuse suurendamiseks.

 

 1. Õpilaste kaasatus. Kooli meeskond usaldab õpilaste algatusi, kaasates õppijaid otsustusprotsessi ja pakub võimalusi oma võimete proovilepanekuks.
 2. Kogukonna toetus. Kogukond on kaasatud õpilaste algatusi toetama ja nendest osa saama.
 3. Õpilaste sündmused. Koolis toimuvad sündmused, kus õpilastel on võimalik katsetada oma lennukate ideede kandevõimet: ise välja mõelda, ise kavandada, ise teostada ja ise esitleda.

 

III. Loome soodsad tingimused õppijate ja teda ümbritsevate inimeste sotsiaalse toimetuleku toetamiseks.

 

 1. Tõhus kommunikatsioon. Koolis austatakse kokku lepitud kommunikatsioonipõhimõtteid,  neid järgivad kooli töötajad, õpilased ja vanemad. Info liigub tõrgeteta, on avatud ja usaldusväärne ning suunatud probleemide lahendamisele. Tõhus kommunikatsioon suurendab töötajate produktiivsust ja kõigi osapoolte rahulolu.
 2. Turvaline õpikeskkond. Tõenduspõhiste sotsiaalsete oskuste arendamise programmide rakendamine aitab kaasa turvalise õpikeskkonna tekkimisele. Koolis ei ole kohta kiusamisel ning kõigil õpilastel ja töötajatel on hea ja turvaline koos õppida ja töötada, sõltumata sellest, missugused on igaühe vaimsed ja füüsilised võimed, kodune olukord, hariduslik erivajadus või tervislik seisund.
 3. Sallivus. Õpilased ja töötajad suhtuvad erinevast rahvusest ja rassist ning erivajadusega inimestesse huvitatult, soovivad nendega tuttavaks saada ja suhelda.
 4. Enesemääratlus. Õpilased määratlevad ennast Randvere kogukonna, Viimsi valla, Eesti, Euroopa ja kogu inimkonna liikmetena ning tahavad ja suudavad ennast väljendada oma emakeeles, eesti keeles ja võõrkeeltes.
 5. Emotsionaalne heaolu. Oleme hoolivad iseenda ja kaasinimese vaimse tervise suhtes, märkame ja tunnustame üksteist. Õpilased ja töötajad tunnevad ennast koolis hästi, emotsionaalne heaolu mõjutab positiivselt õppeedukust, õppimist, töötamist ja arengut.

 

Arengukava (Viimsi Vallavalitsuse määrus)

Arengukava visuaal

 

Arengukava 2015/16 – 2017/18 õppeaastal

ARengukava

ÕPILASED
Randvere kool on elukohajärgseks kooliks Laiakülas, Äigrumäel, Metsakastis, Muugal, Randveres, Leppneemes ja Tammneemes elavatele õpilastele. Haridusliku erivajadusega(HEV) õpilaste klassides õppivate laste elukoht on Viimsi vald.

Koolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava (RÕK) ning põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe (LÕK) ja toimetulekuõppe (TÕK) alusel. Kooli õpilaste arv seisuga 14. september 2015 on 283. Randvere kool on 6-klassiline põhikool RÕK alusel õppivatele õpilastele ja 9-klassiline põhikool LÕK ja TÕK alusel õppivatele õpilastele. Klasse, kus õpivad haridusliku erivajadusega (HEV) õpilased, kes on nõustamiskomisjoni soovitusel määratud õppima PGS § 51 ja 52 kirjeldatud rühmades ja klassides, nimetatakse Randvere koolis väikesteks klassideks (28 õpilast), tavaklasse nimetatakse suurteks klassideks (255 õpilast).

Klassi täituvuse lubatud piirnorm Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on 24 õpilast, Randvere Kooli suurtes klassides on see keskmiselt 19,6 õpilast klassis, mis moodustab 81,7% lubatud piirnormist.

Suured klassid

Väikesed klassid on valdavalt liitklassid. Keskmiselt moodustab väikeste klasside täituvus 36,4% vastava klassitüübi lubatud piirnormist. Madal täituvus on tingitud sellest, et Viimsi vallas ei ole piisavalt sarnaste hariduslike erivajadustega lapsi, kes sobituksid ühes klassis õppima.

Väiksed klassid

Kool keskendub I kooliastmel valdavalt üldõpetusele, II kooliastmes valdavalt aineõpetusele. Kool juurutab õppijat toetavat hindamis- ja tagasisidesüsteemi.

Loe edasi siit: RT_RK_arengukava_Lisa_m22Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee