SchoolFood4Change projekt                                                               

Viimsi vallavalitsus on liitunud projektiga SchoolFood4Change, mille kandev eesmärk on muuta koolisöök populaarseks toidukorraks, mis on ühtaegu nii tervislik meie lastele kui ka meie planeedile.

Nelja-aastase (2022-2025) ELi rahastatava projekti eesmärk on viia lasteni teadmine, mida tähendab tervislikult ja seejuures säästvalt toitumine koolis, käsitledes samal ajal ka toitumisalast kasvatust nii hariduses kui arendades sotsiaalseid oskuseid lõunalauas.

Ülekaalulisus on kasvav probleem. Kahjuks ka alakaalulisus. Laste toidulaua kujundamise võti on aga täiskasvanute käes. Meil on võimalus olla eeskujuks, toituda tervislikult ja mõjutada seeläbi oma lapse arusaamu, harjumusi ja suhtumist. Seetõttu ootame kaasa rääkima nii lapsi, vanemaid, haridustöötajaid kui ka toitumisspetsialiste ja toitlustusettevõtteid – kas ja mida me saame teha, et meie lapsed toituksid teadlikumalt, tervislikumalt ja säästvamalt?

Mina lastekaitse töötajana loodan, et meie ettevõtmine suudab olla üheks ennetavaks vahendiks üha sagenevatel söömishäirete esinemisel. Toit, ja eriti koolitoit, on oluline meie laste kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks. Samas ei saa see olla ainus tervislik ja soe söögikord päevas, vaid toit peab olema terve päeva lõikes mitmekesine ja läbimõeldud.

Projekt suunab aga tähelepanu kahele probleemile korraga. On teada, et ülemaailmselt moodustab põllumajandus suurema osa kasvuhoonegaaside heitkogustest, mis mõjutab otseselt meie planeeti. Säästmaks bioloogilist mitmekesisust ja takistamaks metsade hävimist peame olema teadlikud ka sellest, millist mõju avaldab meie toitumisharjumus planeedile.

Kutsume üles lapsevanemaid eeskätt arutlema pere keskis oma kodudes tarbitava toidu ja selle jääkide üle, mõtlema, mida saaks muuta nii hariduses, koolitoidus ja igapäevaelus paremaks moel, et see toetaks projekti deviisi.

Projekt kestab neli aastat ning seda rahastab Euroopa Liit. Selles osaleb kuni kaks miljonit last kokku 12 Euroopa riigist. Viimsi vallavalitsuse poolt veavad projekti lastekaitsespetsialist Laura Johanna Derkun ja haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus.

Projektis osaleb 36 partnerit 12 riigist üle Euroopa (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Juhtpartner – ICLEI – Local Governments for Sustainability
Eesti partnerid on SEI Tallinn (Eesti juhtpartner), Tallinna linn ja Viimsi vald
Projekti rahastus: Horizon2020 Green Deal.

>> Projekti SchoolFood4Change ülevaade eesti keeles

>> Randvere kooli SchoolFood4Change projekti TEGEVUSKAVA 2023/24. õa

>> Randvere Kooli visoon toidukultuuri osas 2023/24. õa.

 

”SchoolFood4Change” projekti töörühm Randvere koolis:

Liina Savolainen – Rohelise Kooli arendusmeeskonna ja “SchoolFood4Change” projekti töörühma
eestvedaja
Katre Vendel – kodunduse õpetaja
Kristi Laving – kooli Tervisenõukogu liige, klassiõpetaja
Kristlin Nagel – lapsevanem
Pirjo Salvet – lapsevanem
Miia Mänd – lapsevanem
Marelle Lausmaa – lapsevanem

Töörühma kohtumiste memod

29. november 2023

15. jaanuar 2024

4. märts 2024

01. aprill 2024

Kajastused kooli koduleheküljel, Facebookis ja mujal

“Tervislikud salatid kooli sünnipäevaks” (18.04.2024, kooli kodulehekülg)

“Teemapäev “Meeled toidu tajumisel”” (17.04.2024, kooli kodulehekülg)

“SchoolFood4Change töörühm tutvustas oma tegevust jõululaadal” (13.12.2023, kooli kodulehekülg)

“Meie kaheksandikud projektis “Peakokad koolis”” (7.12.2023, kooli kodulehekülg)

“Daily keskkonnakuu raames loeng teemal “Toit ja keskkond”” (23.11.2023, kooli kodulehekülg)

“Loeng lapsevanematele “Vahepala toidukarbis-mis oleks hea valik?”” (21.11.2023, kooli kodulehekülg)

“1. b klass leivanädalat tähistamas” (13.10.2023, kooli kodulehekülg)

“Loosiratas koolisööklas” (5.05.2023, kooli kodulehekülg)

“Kanna kaasas korduvkasutatavat joogipudelit!” (10.02.2023, kooli kodulehekülg)

“Tõsta taldrikule nii palju kui ära sööd!” (24.01.2023, kooli kodulehekülg)

“Vanemate üldkoosolek ja huviringide infolaat” (3.10.2022, kooli kodulehekülg)

“Joogijaam” (28.10.2021, kooli kodulehekülg)

Töörühmade kohtumised ja õppevisiidid

Viimsi töörühmade kohtumine

9. aprillil toimus Viimsi valla koolide ja lasteaedade SchoolFood4Change projekti meeskondade esindajate kohtumine Viimsi Raamatukogu väikses saalis.

Kohtumisel tehti vahekokkuvõtteid projekti edusammudest. Kõik meeskonnad andsid ülevaate oma tegemistest, mis on toimunud peale eelmist kohtumist. Igaüks leidis ideid edaspidisteks tegevusteks.

Idanema pandi mõte korraldada toidufestival sügisel Randvere koolis – suurepärane võimalus kaasata erinevaid osapooli, ühendada tervislik toit ja erinevad kultuurid. Võimalus saada rahastust projektist.

Arutleti taaskord koolitoidu teemal – just on lõppenud seire kõigis asutustes. Kokkuvõtet veel ei ole, kui esmane põgus ülevaade ütleb, et on endiselt kohti, mis vajavad parandamist koostöös toitlustajaga, kuid üldiselt on koolitoitu maitsmas käinud lapsevanemad rahul.

Kohtumise lõpetas Pronkstaseme taotluse üle vaatamine ja otsustasime, et proovime sel aastal Pronkstaseme saavutada. Kohtumisel osalesid Randvere Kooli töörühma liikmed Kristi, Katre, Kristlin ja Liina.

Tallinna ja Viimsi töörühmade kohtumine Arte gümnaasiumis

12. märtsil toimus Tallinna Arte gümnaasiumis SchoolFood4Change (SF4C) projekti koolide kogemusseminar. Osalesid Viimsi ja Tallinna koolide esindajad ning projektiga seotud inimesed.

Tutvuti õppeaia ja kodundusklassiga ning saime sisse piiluda erinevatesse klassidesse. Degusteeriti koolitoitu, tutvuti kohvikuga. Slovakkia õppereisi muljeid ja mõttekohti jagasid Liina Savolainen Randvere koolist ja Gulnara Nadzhafova Tallinna Arte gümnaasiumist. Samuti jagati infot eelseisvate tegevuste osas. Sellised kohtumised annavad värske pilgu ja võimaluse näha, kuidas teised toimetavad.

Randvere kooli töörühmast osales Liina.

“Projektis SchoolFood4Change osalejad jagasid kogemusi” (21.03.2024, Viimsi Teataja)

Õppevisiit Slovakkiasse

12.–13. veebruaril toimus School Food 4 Change (SF4C) projekti raames õppevisiit ja regionaalne kohtumine Slovakkias Nitras. Õppereisil osalesid Liina Savolainen Randvere Koolist, Viimsi vallavalitsusest Kadi Bruus ja Viimsi kooli töörühma eestvedaja Marika Seppor. Õppevisiidil olid kohal esindajad ka Ungarist, Itaaliast, Tšehhist ja Sloveeniast.

Kohtumise eesmärk oli tutvuda SF4C programmi korraldusega Slovakkias, vahetada kogemusi ja häid praktikaid erinevates riikides ja koolides.

Liina Savolainen:”Esimest õppepäeva alustati info- ja kogemuste vahetamisega Nitra endises sünagoogis, mis on ümber ehitatud kultuurikeskuseks. Grupiarutelude teemadeks olid tegevused, mis on seotud just teadmiste ja kogemuste edasiandmisega nii õpilastele, kooliperele kui ka lapsevanematele.

Kahel päeval külastasime kolme põhikooli, kus tutvusime sealse koolilõuna korraldamisega. Saime võimaluse osaleda vaatlejatena erinevates tundides, kuhu oli lõimitud arutelud tervisliku ja jätkusuutliku toidu teemadel, liikumisest, toidujäätmete vähendamise olulisusest.

Minu jaoks oli õppevisiidi kõige suuremaks väärtuseks märkamine, kui oluline on toiduga seotud teemade toomine erinevatesse tundidesse ja kuidas teha see eri vanuses lastele vastavalt nende võimetele arusaadavaks.

Täisväärtuslik toit on oluline osa meie elust ja täiskasvanutena peame leidma need nutikad viisid, kuidas vaatamata välistele mõjutajatele saame lapsi ja noori meie igapäeva toiduga seonduvasse kaasata. Heaks näiteks olid ühised perepiknikud õppeaasta lõpus, teemapäevad ja noortele sobiva, käepärase koolitoidu tagasisidestamise võimaluse pakkumine.”

Kadi Bruus Viimsi vallavalitsusest sõnas, et õppevisiidi ajal oli võimalik saada ülevaade, kuidas SF4C programmi juhitakse ja koordineeritakse Slovakkias. Eestis korraldatakse projekti koostöös SEI (Stockholmi Keskkonnauuringute Instituut Eestis), Tallinna haridusameti ja Viimsi vallavalitsuse vahel ning kaasatud on ka kahe omavalitsuse koolid.

Slovakkias vastutab programmi läbiviimise eest aga MTÜ, tehes koostööd otse programmist huvitatud koolidega. „Minu jaoks oli kasulik ka kogemuste vahetamine Milano linnavalitsuse esindajatega, kust sai infot hangete läbiviimisest ja toitlustamise korraldust erinevates koolides. Märtsis korraldame kokkusaamise projektis osalevate Viimsi ja Tallinna koolide vahel ning räägime Slovakkia visiidist ja ka sellest, millised on projektis osalevate koolide lähiaja tegevusplaanid,“ ütles Kadi Bruus.

Viimsi kooli töörühma eestvedaja Marika Seppor sai kohtumistel kinnitust, et ka teistes riikides tehakse meiega sarnaseid tegevusi nagu teemapäevad või koolis toimuvad laadad. „Samas sain ideid, milliseid uusi lähenemisi võiks kooli projektides kasutada. Näiteks korraldad seemnevahetus- või sügisandide laadapäevi,“ mõtiskles Marika Seppor.

Veel oli Marika Seppori meelest huvitav näha keeletunde, kus teemaks oli toit ja toiduga seonduv ning keelt õpetati läbi praktilise tegevuse. „Ühes koolitunnis valmistasid algklasside õpilased võileibu, tervislikke suupisteid ja salateid. Selle kogemuse võiks lõimida koolitundi ka meil, sest käsitöö ja kunstitunnid on I kooliastmes olemas, ent söögitegemise kogemust ja vilumust õpilased süstemaatiliselt ei saa. Koolide külastustest jäi mulje, et toiduga seonduv on nendes koolides tähtsal kohal ja rakendub õppesse erineval moel,“ võttis Seppor teema kokku.

“School Food 4 Change projektis osalejad jagasid kogemusi” (21.02.2024, Viimsi Teataja)

 

Viimsi töörühmade kohtumine

23. novembril kohtusid Viimsi raamatukogus Viimsi valla haridusasutuste töörühmade esindajad. Viims valla poolsed töörühma liikmed andsid ülevaate 1.–7. oktoobril toimunud Itaalias kokkade koolitajate koolitusest, kus lepingu alusel osales Tartu rakendusliku kolledži VOCO esindaja,  4.–7. oktoobril Itaalia toimunud toidukultuuri edendajate koolitusest ja 25.-28. oktooril Viinis toimunud SF4C aastakoosokust. Seejärel andsid nii koolide kui MLA esindajad ülevaate oma tegemistest ja plaanidest. Iga haridusasutus pani kirja ka mõtteid, kuidas veel paremini kaasata õpilasi ja lapsevanemaid ning mida ühiselt saaks ette võtta. Mõned mõtted:

Koostöökohad koolideüleselt

· Ühised koolitused lapsevanematele

· Ühisüritused/ kooskokkamised (salatid, pannkoogid)

· Plakatikonkurss (minu tervislik lemmiktoit vms)

· Ühised teemapäevad/projektipäevad koolides

· Algklasside külastus toitlustaja juurde

· Menüü nähtavamaks

· Ühiskülastused talud, tootmine

Lapsevanemate kaasamine

· Teadlikkuse tõstmine, koolitused

· Ühiskokkamised- lennu või klassipõhiselt (lapsed+vanemad)

· Projekt “Mis on külmikus” (mida sellest teha saab, samuti vaadelda koguseid ja säilivust, kust pärit)

· Kooliaed

· Vanematele nädalamenüü jagamine (jagada vanematele ideid õhtusöögiks)

· Kutsuda vanemaid rohkem koolitoitu maitsma

Õpilaste kaasamine

· Pikaajalisem toiduseire

· Lemmiktoidu valimine

· Miks toitu ära visatakse? (põhjuste välja selgitamine, analüüs)

· Idude ja taimedekasvatus

· Heategevuslik laat (eesmärgiga pakkuda tervislikke toite)

· Rohkem koostööd õpilasesindusega

· Toidupäevikute pidamine

Randvere koolist osalesid töörühma liikmed Kristi Laving, Mari Kauber ja Liina Savolainen.

“SchoolFood4Change projektitegevustesse soovitakse kaasata ka kogukonda” (13.12.2023, Viimsi Teataja)

Projektis osalevate haridusasutuste ja toitlustajate esindajate kohtumine

20. septembril toimus Tallinnas hotelli Centennial konverentsikeskuses seminar, kus osalesid töörühmade, koolide, lasteaia ja toitlustajate esindajad, kokku 47 inimest. Randvere kooli esindas töörühma eestvedaja Liina Savolainen, jaoks oli toimunud kohtumise märksõnaks õpilaste kaasamine. Heade praktiliste näidetena tõi ta esile TIKi tegevused, kus noored ise haaravad initsiatiivi ja tahavad muutust. „Alustada võib ju väikestest asjadest, nagu näiteks mõnusama atmosfääri loomisest koolisööklas või tühjade taldrikute kampaania, kus reaalselt seistaksegi äravisatava toidu nõu juures ja küsitakse, miks toit taldrikule jäi, ning saadud info – kas toitu tõsteti liiga palju ette või midagi toidu juures ei meeldinud jne – põhjal saab ette võtta järgmisi samme. Randvere kooli töörühmal on tegevuskava selleks õppeaastaks kinnitatud, kuid sellistelt kohtumistest saab alati mõtteid juurde, et ka oma tegevusi täiendada,“ lisas Savolainen.

“Projekti SchoolFood4Change raames kohtusid haridusasutuste ja toitlustajate esindajad” (5.10.2023, Viimsi Teataja)

Õppevisiit Lõuna-Eestisse

1.-2. juunil toimus õppevisiit Lõuna-Eestisse. Randvere kooli esindasid koolitoidu projekti töörühma eestvedaja Liina Savolainen ja töörühma liige Kristi Laving.

“Projekti „SchoolFood4Change“ raames külastati Lõuna-Eestit” (28.06.2023, Viimsi Teataja)

Projektikohtumine Rahumäe Põhikoolis

19. aprillil said Tallinna ja Viimsi koolide esindajad kokku Rahumäe Põhikoolis. Randvere kooli esindasid Koolitoidu töörühma liikmed Katre Vendel, Kristi Laving ja Mari Kauber.

Parem koolitoit läbi SchoolFood4Chage programmi

28. märts toimus Viimsi Koolis SchoolFood4Change programmi koosolek, kus osalesid kohalikud koostööpartnerid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI Tallinnast, Tallinna Haridusametist, Viimsi vallavalitsusest, Tallinna ning Viimsi projektis osalevate koolide esindajad. Kokkusaamise eesmärk oli vahetada informatsiooni ja jagada parimaid praktikaid kuidas erinevates koolides projekti tegevused toimuvad ning millised on plaanid.

Evelin Piirsalu Stockholmi Keskkonnaistituudi Tallinna Kesksusest (SEI Tallinn) andis ülevaate projekti ettevalmistusest ja projekti osadest, keskenduses kogu kooli toidukultuuri tegevustele. Liina Savolainen tutvustas programmi ettevalmistust ja tegevusplaane Randvere koolis. Järgnes arutelu, mille käigus vahetati informatsiooni, millised on projektiga seotud tegevused erinevates koolides ning kuidas toimub koolilõuna pakkumine. Projektis osalevates Tallinna koolides on töörühmad ning tegevuskavad kinnitatud ning tegevustega alustatud. Viimsi koolides on käimas töörühmade kinnitamised ja tegevuskavade esialgsed arutelud. 🤓
Projektis osalejaid tervitasid Viimsi valla abivallavanem Marju Aolaid ja Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas. Viimsi koolide toitlustamise korraldamisest ja projektiga seotud tegevustest andis ülevaate Baltic Restaurants Estonia (BRE) tegevjuht Aaro Lode.

Õppevisiit Belgiasse

6. – 8. veebruar toimub SchoolFood4Change projekti raames esimene õppevisiit Belgiasse, mille korraldas Belgia poolne koostööpartner Leuvenis MTÜ Rikolto. Viimsi valda esindavad Randvere koolist Liina Savolainen, Haabneeme koolist Riin Peeters ja Viimsi vallavalitsusest haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus. Belgias toimuvates töögruppides arutati, mida plaanitakse erinevates riikides (lisaks Eestile olid osalejad Taanist, Rootsist ja Belgiast) ja koolides projekti raames teha, millised on koostöövõimalused ja ühistegevused. Külastati Genti ja Leuveni koole, kus tutvuti nii toitlustuse korraldusega kui ka kogu kooli toidukultuuri puudutavate küsimustega. Kohtuti Leuveni linnavalitsuse esindajatega, külastatati kohalikku farmi ja tutvuti MTÜ Rikolto tegevustega.

“Viimsi osaleb SchoolFood4Change rahvusvahelises projektis” (8.02.2023, Viimsi Teataja postitus)

Artikkel Viimsi Teataja 17.02.2023, lk 5Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee