Randvere kooli õpetajate õpiränded

 

Projektide eesmärk on olnud toetada õpetajaid uute ja tõhusate õpetamismeetodite ja õpistrateegiate tutvumisel ja rakendamisel kaasava hariduse tingimustes. Samuti on viimastel aastatel oluliseks teemaks mitmekesisus klassiruumis – kuidas erinevusi nii rahvuste kui kultuuri osas lõimida.

Randvere kooli õpetajad on Erasmus+ projektides osalenud 2016., 2018., 2019., 2022. ja 2023. aastal.

2022.-2023. aastal osalesid Erasmus+ õpetajate õpirändes 9 Randvere Kooli töötajat. Sel korral oli õpirände fookus lähtuvalt kooli üldtööplaanist mitmekeelsus, mitmekesisus. Randvere kool on loodud erinevuste ja eripäradadega arvestamise põhimõttel ja antud õpirände eesmärgiks oli värskendada õpetajate, koolitöötajate teadmisi ja omandada uusi oskusi. Lisaks õpib meil muu kodukeelega õpilasi, on mõned sõjapõgenikud Urkainast, seega koolipere jaoks on oluline olla uuteks väljakutseteks valmis.

10.-15. oktoobril 2022 osalesid klassiõpetajad koolitusel “Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challanges” Ateenas.

10.-14. oktoobril 2022 osalesid klassijuhataja-kantseleijuht ja klassijuhataja-huvijuht koolitusel “Diversity in Education: Developing Intercultural & Communication Skills” Maltal.

12.-17. novembril 2022 osales klassiõpetaja koolitusel “Intercultural Education – The Answer to Diversity in the Classroom” Küprosel.

26. novemberil – 1. detsembril 2022 osales aineõpetaja koolitusel “Facing Behavioural Problems- Indiscipline, Racism and Bullying in the Classroom” Küprosel.

5.-12. detsembril 2022 osales koolijuht koolitusel “Coaching and Mentoring to Support Teachers” Prahas.

22.-27. mail 2023 osalesid klassiõpetaja-muusikaõpetaja ja aineõpetaja koolitusel “Discovering the Best Educational Systems from Europe and the World” Roomas.

17. juunil tutvustasid kõik õpirändel käinud õpetajad kolleegidele saadud kogemust, mõtteid ja tekkis avatud arutelu, kuidas on Randvere kool valmis muutusteks, mis on seotud mitmekeelsusega, millega seoses uussissrändajate, sõjapõgenike ja migratsiooniga rohkem ja rohkem tuleb hakata kokku puutuma.

Õpirändes osalenud õpetajate muljeid ja tagasiside saad lugeda SIIN.

 

2018. ja 2019. aasta eesmärk on saavutatud, kui õpetajad arvestavad õppeprotsessi kavandamisel 21. sajandi õppijate vajadustega; rakendavad järjepidevalt ja eesmärgipäraselt igale õppijale vajalikku tuge; kasutavad teadmisi õppeainete lõimimiseks, õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ja õppimise muutmisel efektiivsemaks. Randvere koolis rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid lähtuvalt iga õppija vajadustest. Selleks on loodud vajalikud tingimused ja tugisüsteemid. Kooli kõikidel töötajatel on võimalus osaleda õpitubades, kus jagatakse kogemusi, uusi vahendeid ja metoodikaid ning luua ühine väärtusruum tuge vajavate õpilaste arendamisel ja kaasamisel õppeprotsessi.

Randvere kooli meeskonnast osaleb õpirändes seitse liiget (kaks tavaklassi klassiõpetajat, tavaklassi klassiõpetaja-haridustehnoloog, kaks eriklassi klassiõpetajat, võõrkeelte õpetaja, õppejuht). Sihtrühmaks on töötajad, kes õpetavad erivajadustega õpilasi, loovad HEV õpilastele sobivaid õppematerjale IKT vahendeid kasutades, osalevad tugimeeskonna töös, tegelevad HEV õpilaste õppekorralduse ja arendustegevusega ning kellel on valmidus õpitut koolimeeskonnaga jagada.

08.- 12. oktoobril 2018 osalevad haridustehnoloog-klassiõpetaja ja klassiõpetaja koolitusel “Inclusive teaching, family and social cousenling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout” Portugalis.

22.- 24. oktoobril 2018 osalevad õppejuht ja erivajadustega õpilaste klassiõpetaja töövarjuna Malmi koolis Soomes.

15.- 20. oktoobril 2018 osaleb võõrkeelte õpetaja koolitusel “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” Itaalias.

2018. aastal osaleb klassiõpetaja koolitusel “Inclusive Schools for 21st Century”.

26.- 30. novembril 2018 osaleb erivajadustega õpilaste klassiõpetaja koolitusel “Identifying Barriers To Learning- A Special Education Needs Masterclass” Prahas.

27. veebruar- 1. märts 2019 osalevad haridustehnoloog-klassiõpetaja ja klassiõpetaja töövarjuna Koulumestari koolis Soomes.

19.- 21. märts 2019 osalevad võõrkeelte õpetaja ja erivajadustega õpilaste aineõpetaja töövarjuna Kilonpuisto koolis Soomes.

28.- 31. oktoober 2019 osaleb võõrkeelte õpetaja ja klassiõpetaja töövarjuna IES Ramon Llull koolis Hispaanias.

Pärast iga koolitust ja töövarjuks olemist teevad õpirändel osalejad kokkuvõtte ja kajastavad seda kooli kodulehel. Kokkuvõtteid õpirännetest jagatakse kohaliku meediaga projekti lõpus novembris 2019. Alates novembrist 2018 viiakse läbi esimesed õpitoad, kus jagatakse koolituste ja töövarju kogemusi ja praktikat. Õpitubadesse on oodatud ka valla teiste koolide meeskondade liikmed. Novembris 2018 alustatakse avatud tundide kavandamise ja läbiviimisega. Avatud tundidesse on oodatud kooli meeskonna liikmed, lapsevanemad.

Pärast õpirännet mõistavad osalejad paremini, milliseks on kujunenud tänapäeva õpetaja roll kaasava hariduse tingimustes, kavandavad ja viivad õppeprotsessi läbi õppija individuaalseid vajadusi arvestades, loovad regulaarselt õppematerjale ja katsetavad neid klassiruumis, analüüsivad ja hindavad oma üldpedagoogilisi pädevusi ning rolli ja panust organisatsiooni arendamisse.

Randvere kool on õpirände tulemusel astunud edasi õppijakesksete kaasavate kogukonnakoolide kompetentsikeskuse väljakujunemise poole ja selle eestvedajateks on pädevad õpetajad.

 

2016. aastal on projektis osalemise eesmärk toetada õpetajate digipädevuste kujunemist ja luua seeläbi tingimused kooli digikultuuri tõstmiseks. Eesmärk on saavutatud, kui õpetajad arvestavad õppeprotsessi kavandamisel 21. sajandi õppijate vajadustega; rakendavad õppeprotsessi järjepidevalt ja eesmärgipäraselt digitehnoloogiat; kasutavad digitehnoloogiat õppeainete lõimimiseks, õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ja õppimise muutmisel atraktiivsemaks ja kvaliteetsemaks; kaasavad õppijate vanemad õppeprotsessi eesmärgiga kujundada ühist digikultuuri.

Randvere koolis rakendatakse digitehnoloogiat kõigil haridustasemetel ja kõigil õppekavadel. Selleks on loodud tingimused taristu ja haridustehnoloogilise toe näol. Kooli töötajatel on ligipääs erinevatele digivahenditele ning võimalus osaleda igakuistes digiõpitubades, kus jagatakse kogemusi, uusi vahendeid ja metoodikaid.

Randvere kooli meeskonnast osaleb õpirändes neli liiget. Sihtrühmaks on töötajad, kes regulaarselt kasutavad digivahendeid õppeprotsessis ning kellel on valmidus õpitut  koolimeeskonnaga jagada. Õpirändes osalejate jaoks on tähtis õppijate õpimotivatsiooni toetamine. Üks võimalus on rakendada digitehnoloogiat ning muuta õppimine seeläbi atraktiivsemaks ja mängulisemaks. Tänapäeva digitaristu on võimalusterohke: isiklikud nutiseadmed, kooli digitaristu, koosvõimelised infosüsteemid, veebiteenused, pilvelahendused, avaandmed. Nende kasutamine peab olema sihipärane ning mõtestatud.

Õpiränne võimaldab ka parnterite leidmist teistest Euroopa riikidest ning soodustab edasist rahvusvahelist koostööd.

  • 4.- 8. juulil 2016 osaleb klassiõpetaja, kes õpetab ka inglise keelt 2.-4. klassis koolitusel “Future Learning with iPads and Tablets”.
  • 4.- 10. septembril 2016 osalevad klassiõpetaja ning klassiõpetaja-haridustehnoloog koolitusel “ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning”.
  • 7.- 11. novembril 2016  osaleb võõrkeelte õpetaja koolitusel “eLearning Made Fun: Quizzes and Games “

Pärast iga koolitust teevad õpirändel osalejad kokkuvõtte ja kajastavad seda vastaval veebilehel, kooli kodulehel ning Facebooki lehel. Kokkuvõtteid õpirännetest jagatakse ka kohaliku meediaga.

Alates oktoobrist 2016 viiakse läbi esimesed õpitoad, kus jagatakse koolituste kogemusi ja praktikat. Õpitubadesse on oodatud ka  valla teiste koolide meeskondade liikmed. Detsembris 2016 alustatakse avatud tundide kavandamise ja läbiviimisega. Avatud tundidesse on oodatud kooli meeskonna liikmed, võimalusel kaasatakse ka vanemad ja valla teiste koolide õpetajad.

Pärast õpirännet mõistavad osalejad paremini, milliseks on kujunenud õpetaja roll seoses digivahendite kasutamisega õppeprotsessis, kavandavad ja viivad õppeprotsessi läbi õppija individuaalseid vajadusi arvestades, loovad regulaarselt digitaalseid õppematerjale ja katsetavad neid klassiruumis, analüüsivad ja hindavad oma üldpedagoogilisi pädevusi ning rolli ja panust organisatsiooni arendamisse.

Randvere koolil on õpirände tulemusel loodud alus digikultuuri väljakujunemiseks ja selle eestvedajateks on pädevad õpetajad, kes on valmis jagama uusi kogemusi ja teadmisi ning koolil on uued koostööparnterid teistest Euroopa riikidest, kellega osaletakse erinevates koostööprojektides.

Meie kooli õpetajad teevad oma õpirännetest kokkuvõtteid toimunust ja õpitust SIIN.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee