Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi 2019/20. õppeaastaks

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kodulehelt leitava info järgi www.viimsivald.ee/index.php/taotlused/i-klassi-astumine

1. klassi koolikoha registreerimine 

Lapsele, kelle elukohajärgseks kooliks on määratud Randvere Kool, palume koolikoha registeerimiseks ja 1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt. 

Täpsem info alates 1. maist.

 Vastuvõtt 2.-6. klassi 

Õpilaste 2.-6. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
• vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja lahkumisavalduse.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• õpilase tervisekaardi
• klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee