Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu. Täpsem info https://www.viimsivald.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/koolid/i-klassi-astumine

 Vastuvõtt 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)

Õpilaste 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
• vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga. Info Siiri Alamaa siiria@randverekool.edu.ee

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja lahkumisavalduse.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• õpilase tervisekaardi
• klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe

 

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee