Randvere kooli vastuvõtukord

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtt 1. klassi astumiseks 2020/21. õppeaastal

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu. Täpsem info https://www.viimsivald.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/koolid/i-klassi-astumine

Randvere kooli 1. klassi määratud lapse vanem täidab peale koolikoha kinnitamist e-keskkonnas ARNO koolikoha registreerimise vormi SIIN ja lisab sellele järgmised dokumendid:

– lapsevanema (eestkostja) isikut tõendav dokument,

– lapse sünnitõend või isikut tõendav dokument,

– koolivalmiduskaart (selle olemasolul ning kui ei ole lasteaia poolt kooli elektrooniliselt edastatud).

Lapse tervisetõendi perearstilt palume tuua kooli kanteleisse paberil 1. septembriks.

Kui teil ei ole võimalik registreerimisvormile lisada dokumente elektrooniliselt, siis saab need tuua kooli kantseleisse 25. maist kuni 19. juunini tööpäeviti kell 9.00-12.00. Kantselei ei tööta 8. juunil.

Koolivormi tellimisinfo on SIIN.

Küsimuste korral abistab teid Kaire Rikolas (kaire@randverekool.edu.ee või telefonil 53330853).

 

 Vastuvõtt 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)

2.-9. klassi võetakse õppima õpilasi vabade kohtade olemasolul. Koolikoha saamise eelduseks on sissekirjutus Viimsi vallas.

Õpilaste 2.-6. klassi ja 7.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse, lisades järgmised dokumendid:
– vanema (eestkostja) isikut tõendav dokument,
– õpilase isikut tõendav dokument,
– väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust,
– eelmise kooli direktori allkirja (ja pitseriga) kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel,
– lapse tervisekaart.

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga. Täpsem info Siiri Alamaa siiri.alamaa@randverekool.edu.ee

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja lahkumisavalduse.
Kool väljastab avalduse alusel:
– ametliku väljavõtte õpilasraamatust,
– õpilase tervisekaardi,
– klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga või saata e-posti teel siiri.alamaa@randverekool.edu.ee

Õppeaasta keskel lahkumise korral tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee