Randvere kooli vastuvõtukord

Õpilaste vastuvõtt Randvere kooli toimub vastavalt Viimsi valla määrusele (uuendatud 23.02.2024) “Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord”.

Avalduste vastuvõtt 1. klassi 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2023 määrusele nr 5 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt 1. märtsist kuni 31. märtsini.

Laste registreerimise kohta 1. klassi leiab infot SIIN.

Kui teie lapsele on määratud elukohajärgne kool Viimsi vallas, siis selle nägemiseks peab sisse logima e-keskkonda ARNO (http://piksel.ee/arno/viimsi) ja valida menüüribalt nupp „Minu lapsed“. Palun jälgida, et valitud oleks õige õppeaasta 2024/2025. Kui määratud kool on teie lapsele sobiv, tuleb koha vastuvõtmine kinnitada vajutades nupule „Kinnita“. Kui soovite määratud elukohajärgset kooli muuta, saab seda teha kuni 20. maini 2024. Selleks esitada ümbertõstmise taotluse ARNOs.

Kooli vahetus on võimalik järgmistel juhtudel:

1) lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 1. veebruari muutunud;

2) esineb muid olulisi põhjusi, mis on taotluses ammendavalt kirjeldatud.

Komisjon vaatab kõik taotlused läbi ja põhjendatud vajaduse korral määratakse uus kool hiljemalt 1. juuniks 2024. Otsuste tegemisel arvestatakse taotluses kirjeldatuga ja vabade kohtade olemasoluga soovitud koolis.

 

Kooli astumise dokumente saab esitada ARNOs.

Selleks tuleb täita rubriigis „Minu lapsed“ vastuvõtutaotlus, lisades järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) nõustamismeeskonna otsus (selle olemasolul);

4) tervisekaart (selle olemasolul);

5) koolivalmiduskaart (selle olemasolul)

Hiljemalt 15. juuniks 2024 tuleb teavitada määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest, kinnitades seda ARNOs. E-keskkonda sisenemise probleemi või koolikohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda aet.tampuu@viimsivv.ee või telefonil 602 8868.

 Vastuvõtt 2.-9. klassi 

Viimsi Vallavalitsuse 14.04.2023 määrus “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“.

2.-9. klassi astumiseks tuleb esitada e-keskkonnas ARNO põhikooli vastuvõtutaotlus ja lisada järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
3) nõustamismeeskonna otsuse (selle olemasolul);
4) tervisekaardi (selle olemasolul);
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
6) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
7) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
8) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

>> ESITA TAOTLUS

Õpilase koolist väljaarvamine

Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab seaduslik esindaja digiallkirjastatud lahkumisavalduse, kuhu lisab, millises koolis laps õpinguid jätkab.
Kool väljastab avalduse alusel:
– ametliku väljavõtte õpilasraamatust,
– õpilase tervisekaardi,
– klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe.

Avalduse saab täita koolis kohapeal eelneval kokkuleppel õppejuhiga või saata e-posti teel gerttu.vaher@randverekool.edu.ee

Õppeaasta keskel lahkumise korral tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee