Tugimeeskond ja tugiteenused

 

Randvere kooli Tugimeeskonda kuuluvad järgmised tugispetsialistid: õppejuht, eripedagoogid, logopeedid, koolipsühooloogid ja sotsiaalpedagoog.

Tugimeeskonna juht on HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija) ja tugimeeskonna ülesanded on järgmised:
▪ teha koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse
väljaselgitamiseks, hinnata õpilase arengut ja toimetulekut;
▪ nõustada ja toetada õpetajat ja kooli töötajat õpilase õppe- ja arendustegevuse planeerimisel
ning läbiviimisel, sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide,
abivahendite valimisel ja kohandamisel, õpikeskkonna kujundamisel ning individuaalse
õppekava ja käitumise tugikava koostamisel;
▪ toetada ja suunata õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel, viia läbi sekkumisi ning
õpilase arengut ja toimetulekut toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas, hinnata
rakendatud meetmete tulemuslikkust;
▪ seista laste huvide ja heaolu eest;
▪ teha koostööd õpilase koostöövõrgustikus olevate teiste spetsialistidega õpilasele vajaliku
toe pakkumiseks;
▪ nõustada vanemaid lapse arengu ja toimetulekuga seotud küsimustes, teavitada vanemaid
rakendatud tugimeetmete tulemuslikkusest;
▪ teha sissekandeid dokumentidesse (õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart,
individuaalne õppekava, käitumise tugikava).

Tutvu  >> tuge vajavate õpilaste õppekorraldusega (skeem)

Tugimeeskonna liikmed:
1.-8. tavaklasside HEVKO Gerttu Vaher: algastmeoppejuht ät randverekool.edu.ee
Eripedagoog ja 1.-9. eriklasside HEVKO Karoli Helia Kolk: hevoppejuht ät randverekool.edu.ee, tel 507 6936
Eripedagoog Gerli Uusmets: gerli.uusmets ät randverekool.edu.ee
Logopeed Kadi Saa: kadi.saa ät randverekool.edu.ee
Õpiabiõpetaja Veronika Kalle: veronika.kalle ät randverekool.edu.ee
Sotsiaalpedagoog Ninel Sild: ninel.sild ät randverekool.edu.ee, tel 602 8985
Koolipsühholoog Maris Koit: maris.koit ät randverekool.edu.ee
Koolipsühholoog Merle Rohtmets: merle.rohtmets ät randverekool.edu.ee
Koolipsühholoog Kersti Veimann: kersti.veimann ät randverekool.edu.ee


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee