2022/23. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

26.08.2023

Päevakord:

1. Kooli õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö parendamiseks

2. Õppenõukogu sekretäri valimine ja esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu

3. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

5. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele

 

09.06.2023

Päevakord:

1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise otsustamine

2. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta

3. Õpilase tunnustamise otsustamine

4. Põhikooli lõpetamise otsustamine

5. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse

 

27.04.2023 (erakorraline koosolek)

Päevakord:

1.Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele

2.Arvamuse andmine loovtööde juhendile

 

20.01.2023

Päevakord:

1. Kooli kodukorra muudatused

2. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidavate arenguvestluste kohta

3. Klassitunnistuse vormide kinnitamine

4. Kooli õppekava läbi arutamine

 

04.11.2022

Päevakord:

1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine (otsuse vastu võtmine)

 

2021/22. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

30.08.2022

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine;

2. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine;

3. Vanema soovil koduõppe rakendamine;

4. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;5. Kooli üldtööplaani kinnitamine;6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;7. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;8. Õppenõukogu sekretäri valimine;9. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.

 

08.06.2022

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise ja õpilaste tunnustamise otsustamine;

2. Pikendatud õppele jätmise otsustamine;

4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;

5. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

6. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

7. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.

 

05.05.2022

Päevakord:

1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele.

 

28.03.2022

Päevakord:

1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele.

 

03.02.2022

Päevakord:

1. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.

 

12.11.2021

Päevakord:

1. Klassitunnistuste vormide kinnitamine.

 

14.10.2021

Päevakord:

1. Hädaolukorra lahendamise plaani läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta.

2020/21. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

30.08.2021
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine;
2. Vanema soovil koduõppe rakendamine;
3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
4. Kooli üldtööplaani kinnitamine;
5. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
6. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
7. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
8. Õppenõukogu sekretäri valimine;
9. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
18.06.2021
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
09.06.2021
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
3. Klassikursust kordama jätmise otsustamine.
06.01.2021
Päevakord:
1. Vanema soovil koduõppe rakendamine;
2. Hädolukorra lahendamise plaani läbiarutamine.
01.10.2020
Päevakord:
1. Kooli dokumendi “Õppekorraldus eritingimustel” läbiarutamine;
2. Klassitunnistuste vormide kinnitamine.

2019/20. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

27.08.2020
Päevakord:
1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine;
2. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine;
3. Vanema soovil koduõppe rakendamine;
4. Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe– ja kasvatustegevuse parendamiseks;
5. Kooli üldtööplaani kinnitamine; 
6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
7. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
8. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
9. Õppenõukogu sekretäri valimine;
10. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
04.06.2020
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine.
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistuse.
6. Õpilase lisaõppele jätmise otsustamine.
18.05.2020
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele, mis on seotud eriolukorrast tingitud erisustega põhikooli riiklikus õppekavas ja põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas
12.12.2019
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli kodukorra täiendustele.
30.09.2019
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
2. Hoolekogu liikmete ja asendusliikmete valimine;
3. Klassitunnistuste vormide kinnitamine;
4. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

2018/19. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

29.08.2019
Päevakord:
1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine;
2. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine;
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine;
4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekte tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks;
5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
7. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
05.06.2019
Päevakord:
1. Klasside õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõtted. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse;
6. Õpilase lisaõppele jätmise otsustamine.
12.03.2019
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli põhimäärusele.
04.01.2019
Päevakord:
1. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta;
2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta;
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
11.10.2018
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule;
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.


Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee