2019/20. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

18.05.2020
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele, mis on seotud eriolukorrast tingitud erisustega põhikooli riiklikus õppekavas ja põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas
12.12.2019
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli kodukorra täiendustele.
30.09.2019
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
2. Hoolekogu liikmete ja asendusliikmete valimine;
3. Klassitunnistuste vormide kinnitamine;
4. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

2018/19. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

29.08.2019
Päevakord:
1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine;
2. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine;
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine;
4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekte tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks;
5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
7. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
05.06.2019
Päevakord:
1. Klasside õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõtted. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse;
6. Õpilase lisaõppele jätmise otsustamine.
12.03.2019
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli põhimäärusele.
04.01.2019
Päevakord:
1. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta;
2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta;
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
11.10.2018
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule;
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

Randvere Kool Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla 74016 Viimsi vald Harju maakond. Registrikood 75038807, E-Post randverekool@randverekool.edu.ee