Uudised

Article featured image
09.03.20

Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele

 • Saabusime just riskiriigist. Mida teha?

Tõenäosus, et riskipiirkonnast naasnu võib nakkuse kaasa tuua, on suur. Värskeima ülevaate riskipiirkondadest leiab Terviseameti kodulehelt.

Kui olete tulnud perega reisilt riskipiirkonnast, palume teil ja teistel pereliikmetel jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist. Palun ärge saatke riskipiirkonnas käinud lapsi kooli, lasteaeda või teise haridusasutusse ka siis, kui kellelgi haigussümptomeid pole.

Kui teil on palavik, köha ja hingamisraskused, otsige varakult abi. Teatage tervishoiutöötajale, et olete viibinud COVID-19 leviku riskipiirkonnas. Teavitage ka sellest, kui olete olnud lähikontaktis kinnitatud COVID-19 juhuga, kellel olid hingamisteede haiguste sümptomid.

Teavitage lapse koju jäämisest ja selle põhjustest esimesel võimalusel ka haridusasutust.

Õppetöö kodus viibimise perioodil toimub kokkuleppel haridusasutusega.

Õppeasutustel palume suhtuda mõistvalt ning võimaldada õpilastel 14 päeva kodus õppida ja leppida kokku õpitu kontrollimise viisides.

 • Saabusime just koroonaviiruse riskipiirkonnast. Minu lapse klassijuhataja/õpetaja/direktor ei ole nõus lapse kodus viibimisega 14 päeva jooksul. Mida teha?

Haridusasutuse kohustus on tagada kõikide õpilaste turvalisus, sealhulgas minimeerida risk nakkushaigustega kokku puutumiseks. Kahtluse korral tasub ühendust võtta perearstiga, kes jagab edasisi nõuandeid ning vajadusel väljastab lapsele haridusasutusest puudumise tõendi. Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust.

 • Saabusime just koroonaviiruse riskipiirkonnast ning meil ei ole sümptomeid. Minu lapse klassijuhataja/õpetaja/direktor keelduvad lapse vastuvõtmisest. Miks?

Haridusasutusel on õigus riske hinnata ning keelduda sümptomiteta, kuid riskipiirkonnas viibinud lapse lasteasutusse vastuvõtmisest ning suunata ta 14 päevaks ehk viiruse võimalikuks peiteperioodiks kodusele õppele. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseamet soovitavad haridusasutustel seda õigust läbimõeldult rakendada ning korraldada koostöös perega kodune õpe.

 • Minu laps on Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane. Kas mina ja teised pereliikmed peavad samuti 14 päevaks koju jääma?

a) Juhul, kui laps on nakatunu klassikaaslane
Sellisel puhul on laps Terviseameti jälgimise all kui lähikontaktne. Kui teiega ei ole ühendust võetud, palun kontakteeruge esimesel võimalusel Terviseametiga. Kõik Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilased peavad viibima 14 päeva kodus.  Sel perioodil palume õpilasel mitte osaleda ka väljaspool kodu toimuvates spordi- ja huvitegevustes. Seni kuni lapsel haigussümptomid puuduvad, ei pea teised pereliikmed piirama oma igapäevaseid tegevusi.  Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust ja ta ei ole ka nakkusohtlik. Jälgige enda ja oma lapse tervist ning lähtuge Terviseametilt ja koolilt saadavatest täpsematest juhistest.

b) Juhul, kui laps ei ole nakatunu klassikaaslane, kuid on Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane
Kõik Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilased peavad viibima 14 päeva kodus. Kui lapsel haigussümptomid puuduvad, võivad tema pereliikmed jätkata oma igapäevaseid tegevusi.
Kui pere teised lapsed käivad teistes koolides/lasteaedades,  pole põhjust nende koolis ja lasteaias käimist piirata.

 • Elan Tallinna Kristiine Gümnaasiumi lähedal või elan Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilase läheduses. Kas pean samuti 14 päevaks koju jääma?

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ümbruses ohtu ei ole. Samuti ei kujuta endast ohtu karantiinis viibiv COVID-19 positiivne õpilane, kui temaga kokkupuudet ei ole. Nakkusohtlikud ei ole ka COVID-19 haigega kokku puutunud lapsed, seni kuni neil puuduvad haigussümptomid.

 • Mida teha, kui elan haiguskahtlusega inimese või nakkusohu vältimiseks suletud haridusasutuse läheduses?

Käituge tavapäraselt ja järgige nakkushaiguste perioodi ettevaatusabinõusid. Värskeima info koroonaviiruse ohuhinnangu kohta leiate Terviseameti veebilehelt.

 • Kuidas tagatakse laste turvalisus ja nakkusohu elimineerimine Tallinna Kristiine Gümnaasiumis? Kas kooli desinfitseeritakse?

Kooliruumid ja -sisustus desinfitseeritakse ning 14 päeva jooksul jälgivad kool ja Terviseamet laste tervist koostöös lapsevanematega. Juhul, kui on kindel veendumus, et kellelgi koroonaviirust ei ole, alustatakse taas õppetööd. Vajaduse tekkimisel on koolijuhil õigus 14 päeva möödudes kooli suletuks jäämise perioodi pikendada.

 • Tean, et minu lapse lasteaia-/kooli-/kursuse-/trenni-/huvikoolikaaslane on viibinud riskipiirkonnas, kuid ta käib/s siiski koolis. Mida teha?

Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust. Kui riskipiirkonnast tulnud laps tundub haige ja te olete veendunud, et talle pole veel COVID-19 analüüsi tehtud, siis sellest tuleb kindlasti teavitada koolijuhti, kes võtab tarvitusele vajalikud meetmed kõigi laste turvalisuse tagamiseks.

 • Räägitakse, et minu lapse lasteaia-/kooli-/kursuse-/trenni-/huvikoolikaaslane on nakatunud koroonaviirusega. Mida teha?

Sellist infot tuleb käsitleda hoolikalt ja delikaatselt, et mitte traumeerida last ega lapsevanemaid. Kui te olete veendunud, et teie lapse lasteaia-/kooli-/kursuse-/trenni-/huvikoolikaaslane on laboratoorselt kinnitatud COVID-19 nakatunu, ja te olete veendunud, et see laps ei viibi juba kodus või haiglas arstlikul jälgimisel, siis võite pöörduda kooli juhtkonna poole täiendava informatsiooni saamiseks.

 • Mina/minu laps on kokku puutunud koroonaviiruse kahtlusega isikuga. Mida teha?

14 päeva jooksul tasub jälgida enda tervist. Haigusnähtude ilmnedes (köha, palavik, hingamisraskused) tuleb võtta ühendust oma perearsti või perearsti nõuandeliini telefonil 1220. Kui teie või teie lapse tervislik seisund on väga halb, siis kutsuge kiirabi telefonil 112.

 • Minu lapsel/lapse haridusasutuses toimub peagi suur üritus, kuhu tulevad kokku õpilased erinevatest koolidest/linnadest. Kas see tuleks praegu ära jätta?

Ürituse korraldajad peaksid hoolikalt kaaluma ürituse korraldamise vajalikkust ning pöörama üritusega seotud teavituses kohast tähelepanu nakkusohu ennetamisega seotud infole, sealhulgas rõhutama Terviseameti soovitusi.

Hetkeolukord pole selline, et oleks vaja ära jätta kõik õpilasüritused, küll aga ei tohiks üritustest osa võtta õpilased, kes on 14 päevaks jälgimisele jäetud ja kellel esinevad haigussümptomid.

Soovitame kahtluste korral konsulteerida kohaliku omavalitsuse ja Terviseametiga. Palume järgida üldiseid tervisekaitsenõudeid.

 •  Minu lapse haridusasutusel on kavas ekskursioon/õppereis välisriiki. Kas see tuleks praegu ära jätta?

Terviseamet soovitab hoiduda riskipiirkondadesse reisimisest. Värskeimat infot riskipiirkondade kohta leiab Terviseameti ja välisministeeriumi kodulehelt.

Palume kõikjal järgida tavapäraseid ettevaatusabinõusid nakkushaiguste ennetamiseks ning pidada silmas, et lennujaamad jt transpordisõlmed on rahvarohked kohad, kus on üldine nakkushaigustesse nakatumise risk kõrgem.

 • Peagi toimuvad koolikatsed, kuhu tuleb kokku palju õpilasi erinevatest koolidest. Kas need toimuvad? Kas nende toimumine on mõistlik?

Vastav otsus tehakse peatselt. Arvestada tuleb, et Eestis pole hetkel koroonaviiruse ulatuslikku levikut, mistõttu risk koolikatsetel nakatuda on madal.

KOOLIJUHILE, ÕPETAJALE

 

 • Olen õpetaja/treener ning arvan, et üks mu õpilastest on nakatunud koroonaviirusesse. Mida teha?

Sellist infot tuleb käsitleda hoolikalt ja delikaatselt, arvestades ka võimalikku kahju lapsele. Kui te olete veendunud, et teie lasteaia-/kooli-/kursuse-/trenni-/huvikooli õpilane on laboratoorselt kinnitatud COVID-19 nakatunu, ja te olete veendunud, et see laps ei viibi juba arstlikul jälgimisel, võite võtta ühendust lapsevanemaga ja soovitada tal pöörduda arsti poole.

Koroonaviiruse sümptomid on gripilaadsed: palavik 38°C, köha ja hingamisraskused. COVID-19 viirusesse nakatumiseks peab haige olema tulnud haiguse riskipiirkonnast või tal peab olema olnud lähikontakt* COVID-19 haigega.

Kahtluse korral tuleb teavitada lapsevanemat, kes kontakteerub arstiga. Kui selgub, et tegemist on kinnitatud COVID-19 juhuga, teavitab Terviseamet haridusasutuse juhtkonda.

 • Olen  haridusasutuse juht. Kuidas käituda koroonaviirusekahtluse korral? Kellega võtta ühendust, kuidas jagada infot?

Koroonaviiruse kahtlusega õpilastest pole vaja eraldi teavitada, et vältida asjatut ärevust. Esmalt tuleb küsida kinnitust lapsevanemalt, kas tõesti laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt laboratoorselt kinnitatud COVID-19 nakatanuga ja kas lapsele on tehtud koroonaviiruse test.

Kui koroonaviiruse kahtlusega õpilane osutub kinnitatud COVID-19 juhuks, teavitab Terviseamet kooli juhtkonda ja küsib õpilase lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.

Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt COVID-19 kinnitatud juhuga ja õpilasel ilmnevad koolis koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb lapsel pöörduda kooliõe poole. Õde annab lapsele kirurgilise maski, võtab ühendust lapse vanematega ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga.

Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodus kuni täieliku paranemiseni.

Juhul, kui koroonaviiruse juhtum leidis kinnituse, võtab Terviseamet ühendust haridusasutusega ning selgitab koos selle juhtkonna ja kooliõega välja kontaktsed. Kooli sulgemise vajaduse üle otsustab koolijuht lähtudes konkreetsest olukorrast ja vajadusel konsulteerides Terviseametiga. Soovitame nakkuse kinnituse puhul kooli sulgeda juhul, kui pole võimalik määratleda kõiki kontaktseid.

Haridusasutus peab informeerima tuvastatud haigusjuhtumist kooliperet.

Koolijuhil tuleb korraldada kohe ka pindade märgkoristus. Täpsemad juhised selleks leiab Terviseameti veebist.

Nakatunuga lähikontaktis viibinud õpilastel ja õpetajatel tuleb jääda koju 14 päevaks, mille jooksul korraldatakse vajadusel koduõpe. Sel ajal tuleks vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ja viibimist avalikes kohtades. Oluline on aga meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust ja ta ei ole ka nakkusohtlik.

Haridusasutuste juhid peavad üle vaatama oma hädaolukordade plaanid, neid vajadusel täiendama ning mõtlema detailselt läbi sulgemisprotsessi korralduse.

Viirushaiguste leviku piiramiseks soovitab Terviseamet haridusasutusel:

 • Tagada kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine.
 • Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
 • Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
 • Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
 • Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada ühekordsete paberrätikuga.
 • Informeerida õpilasi ja personali kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleks pesta sooja voolava vee ja seebiga ning kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Õige käte pesemise juhend asub siin. Palume asetada selle WC-desse õpilastele nähtavale kohale. Noorematele õpilastele tuleks õige kätepesutehnika praktiliselt ette näidata.

Infomaterjal viiruste ennetamiseks

 • Kes otsustab haridusasutuse sulgemise üle?

„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” § 28 alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib Terviseameti ettepanekul koole ning laste- ja hoolekandeasutusi ajutiselt sulgeda ning nõuda ka näiteks vajalikku desinfektsiooni või kahjuritõrjet.

Haridusasutuse võib sulgeda ka selle juht või pidaja, kooskõlastades tegevuse Terviseametiga.

PGS § 44 lõige 3 kohaselt õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.

ÕPILASELE

Olen õpilane. Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha kahtluse korral?

Pese käsi
Käsi tuleks pesta sooja voolava vee ja seebiga ning kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

Väldi kontakti
Väldi kontakti (vähemalt 2m) inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda.

Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis sõpru ei ole soovitatav kallistada.

Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused ning oled reisinud riskipiirkonnas, otsi varakult abi
Ütle kooliõele või õpetajale, et oled reisinud riskipiirkonnas, kus on teatatud COVID-19 levikust, või ütle, et oled olnud lähikontaktis kellegagi, kes on riskipiirkonnas reisinud ja kellel on hingamisteede haiguste sümptomid (palavik, köha või hingamisraskused).

Kui sul on kerged hingamisteedehaiguste sümptomid ja sa ei ole reisinud riskipiirkonnas
Järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud.

Järgi hingamisteede hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.

 • Мы недавно приехали домой из зоны риска. Что делать?

Существует высокая вероятность распространения в Эстонии коронавируса людьми,  которые приехали из тн регионов с повышенной зоной риска. Свежая информация о  регионах, подверженных риску распространения коронавируса, находится на домашней станице Департамента здоровья.
Если вы прибыли с семьёй в Эстонию из зоны риска, то просим вас и других членов вашей семьи оставаться дома в течение 14 дней и следить за своим здоровьем. Пожалуйста, не отправляйте детей, которые находились с вами в районах риска, в школу, детский сад или другое учебное заведение, даже если ни у кого нет выраженных симптомов заболевания.

Немедленно обратитесь за помощью, если у вас наблюдается жар, кашель и затрудненное дыхание. Скажите своему врачу, что вы были в зоне риска COVID-19 или в тесном контакте с лицом, у которого выявлен и подтвержён вирус COVID-19 с симптомами респираторного заболевания.

Как можно скорее сообщите образовательному учреждению о пребывании ребенка дома и его причинах.

Обучение организуется во время пребывания дома по согласованию с учебным заведением.
Просим руководителей образовательных учреждений  отнестись к этой информации  с пониманием и организовать учебный процесс дистанционно, и при необходимости предложить варианты, как сдать необходимые задания заочно или позднее.

 • Мы недавно приехали из зоны риска. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не согласен с тем, чтобы мой ребенок провел 14 дней дома. Что мне делать?

Учебные заведения обязаны обеспечить безопасность всех учащихся, в том числе минимизировать риск заболевания инфекционными болезнями. В случае подозрения, что ваш ребенок может быть носителем заболевания, следует связаться с семейным врачом, который даст дальнейшие рекомендации и при необходимости выпишет справку о причинах отсутствия в учебном заведении. Важно помнить о том, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, подозревать у него коронавирус нет оснований.

 • Мы недавно приехали из зоны риска, ни у кого из нас нет симптомов. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не разрешает ему идти в учебное заведение. Почему?

Учебные заведения имеют право сами давать оценку рискам и отказать ребенку, у которого не проявились симптомы, но который недавно прибыл из зоны риска в посещении учебного заведения и оставить его на 14 дней на домашнем обучении. Министерство образования и Департамент здоровья рекомендуют учебным заведениям обдуманно пользоваться этим правом, и организовать домашнее обучение в сотрудничестве с семьей ученика.

 • Мой ребенок учится в таллиннской гимназии Кристийне. Должен ли я и члены моей семьи оставаться дома в течение 14 дней?

a) В случае, если ребенок – одноклассник заболевшего ученика.
В этом случае Департамент здоровья будет следить за здоровьем вашего ребенка как человека, возможно находившегося в близком контакте с заболевшим. Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь. Важно помнить о том, что пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Следите за здоровьем ребенка и всех членов семьи и следуйте рекомендациям Департамента здоровья и указаниям учебного заведения.

b) В случае, если ребенок не является одноклассником заболевшего ученика, но учится в таллиннской гимназии Кристийне
Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь.
В случае, если другие дети в семье посещают другие школы/детские сады, то нет оснований для того, чтобы ограничивать посещение ими учебных заведений.

 • Я живу рядом с таллиннской гимназией Кристийне или живу рядом с учеником из таллиннской гимназии Кристийне. Мне тоже следует в течение 14 дней быть дома?

В районе таллиннской гимназии Кристийне нет опасности заражения. Также не представляет опасности и ученик, у которого подтвержден вирус COVID-19, и который находится дома, в случае если вы с ним не контактируете. Дети, которые контактировали с больным учеником, также не заразны до тех пор, пока у них отсутствуют характерные симптомы.

 • Что делать, если я живу с человеком, у котого подозревается коронавирус, или живу рядом с учебным заведением, которое закрыто в качестве меры предосторожности для недопущения распространения вируса?

Ведите обычный образ жизни, но следуйте рекомендациям относительно мер предосторожности в периоды распространения вирусов. Свежую информацию об уровне опасности заражения коронавирусом можно найти на странице Департамента здоровья.

 • Kаким образом обеспечивается безопасность детей и устранение опасности заражения вирусом в таллиннской гимназии Кристийне? Школу продезинфицируют?

Помещения и мебель продезинфицируют, и в течение 14 дней школа и Департамент здоровья будут поддерживать связь с родителями и следить за сосотоянием здоровья учеников. Тогда, когда все будут уверены в том, что ни у кого из школьников или персонала нет коронавируса, учебная работа в школе будет возобновлена. В случае необходимости директор школы имеет право продлить 14-дневный период.

 • Я знаю, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который недавно вернулся из зоны риска, и этот ребенок ходит в школу. Что делать?

Важно иметь в виду, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Если ребенок, недавно вернувшийся из зоны риска, кажется вам больным, и вы уверены, что его еще не проверяли на COVID-19, то об этом следует обязательно сообщить директору школы, который предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности всех учеников.

 • Ходят слухи, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который заболел коронавирусом. Что мне делать?

К этой информации следует относиться с деликатностью, чтобы не нанести вреда ребенку и его семье. Если вы убеждены в том, что ваш ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, у которого лабораторным путем подтверждено заболевание коронавирусом, и вы уверены в том, что ребенок еще не находится дома или в больнице под наблюдением врачей, то можете обратиться к руководству школы за дополнительной информацией.

 • Я или мой ребенок находился в контакте с человеком, у которого может быть коронавирус. Что нам делать?

В течение 14 дней следить за здоровьем. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затруднение дыхания) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. При ухудшении самочувствия следует звонить 112.

 • Скоро у моего ребенка / в учебном заведении, в которое ходит мой ребенок, планируется большое мероприятие, в котором примут участие дети из разных школ/городов. Требуется ли отменить мероприятие или отказаться от его посещения?

Организаторам мероприятия следует тщательно взвесить необходимость его проведения. Также при распространении информации о мероприятии следует уделить внимание информации о мерах предосторожности в период распространения вирусных инфекций, при этом ссылаясь на рекомендации Департамента здоровья.
На данный момент общая ситуация не требует отмены всех ученических мероприятий, однако в них не следует участвовать ученикам, кто в течение 14 дней находится под наблюдением или у кого проявились симптомы заболевания.

В случае сомнений рекомендуем проконсультироваться с местным самоуправлением или Департаментом здоровья. Также рекомендуем придерживаться общих правил гигиены.

 • В учебном заведении, в котором учится мой ребенок, планируется экскурсия/поездка заграницу. Следует ли ее отменить?

Департамент здоровья рекомендует воздержаться от поездок в зоны риска. Самая свежая информация о том, какие страны и регионы входят в зоны риска, доступна на сайте Департамента здоровья и министерства иностранных дел.

Просим всех соблюдать обычные правила гигиены и помнить о том, что аэропорты и транспортные узлы – это места большого скопления людей, и для находящихся в них риск инфекционных заболеваний выше, чем в других местах.

После путешествия в зону риска нужно в течение 14 дней следить за здоровьем ребенка. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затрудненное дыхание) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. Учебным заведениям нужно быть готовыми к тому, чтобы при необходимости реорганизовать учебную работу.

 • Скоро начнутся вступительные экзамены, в которых будут участвовать много ребят из разных школ. Не лучше ли их отменить?

Решение относительно вступительных экзаменов будет принято в ближайшее время. Следует учитывать то, что в Эстонии на данный момент отсутствует широкое распространение коронавируса, поэтому риск заразиться во время вступительных экзаменов низок.

 

УЧИТЕЛЮ И ДИРЕКТОРУ

 

 • Я – учитель или тренер, и мне кажется, что у одного из моих учеников – коронавирус. Что мне делать?

К такой информации следует относиться с деликатностью, и учитывать то, что распространение такой информации может отразиться на ребенке. Если вы уверены в том, что ваш ученик болеет коронавирусом COVID-19, и это подтверждено лабораторным исследованием, а также вы уверены, что этот ребенок не находится под наблюдением врачей, то вы можете связаться с родителями ребенка и посоветовать им обратиться к врачу.

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами гриппа – высокая температура, кашель, затруднения дыхания, больной COVID-19 должен был недавно вернуться из зоны риска или находиться в близком контакте с человеком, больным COVID-19.

В случае подозрений, что ребенок болен COVID-19, свяжитесь с родителями, которые в свою очередь свяжутся с врачом. Если выяснится, что ребенок действительно болен COVID-19, то Департамент здоровья сообщит об этом руководству учебного заведения.

 • Я являюсь директором учебного заведения. Как мне вести себя в случае, если в моем учреждении есть человек с подозрением на коронавирус? С кем связаться, как распространить информацию?

Ученику, у которого подозревается коронавирус, не нужно сообщать об этом отдельно, чтобы избежать неоправданной тревоги. В первую очередь следует поговорить с его родителями и уточнить, действительно ли ребенок недавно посещал страну или регион, где распространен коронавирус, или же он недавно контактировал с человеком, заболевшим вирусом COVID-19, и он был проверен на коронавирус. Департамент здоровья свяжется с ними и даст им рекомендаций по поведению.

В случае, если ребенок недавно посещал страну или регион, где распространен коронавирус, или же он недавно контактировал с человеком, заболевшим вирусом COVID-19, а также у ребенка проявляются характерные симптомы, то ему следует обратиться к школьной медсестре. Она даст ребенку хирургическую маску, свяжется с его родителями и попросит при первой возможности приехать за ним и связаться с семейным врачом.

В случае, если лабораторный анализ не подтвердил подозрение на вирус, то родителям следует уведомить об этом учебное заведение, а также следить за ребенком и его здоровьем до полного выздоровления, при этом ребенка следует оставить дома.

В случае, если наличие вируса подтверждено, то Департамент здоровья сообщит об этом руководству школы и попросит список ближайших его контактов. Решение о необходимости закрытия учебного заведения принимает его директор, исходя из конкретной ситуации, и при необходимости проконсультировавшись с Департаментом здоровья. Рекомендуем в случае подтверждения заболевания прекратить стационарную работу в учебном заведении в случае, если установить личности тех, с кем контактировал заболевший, не представляется возможным.

Учебное заведение должно проинформировать об установленном случае заболевания всех членов школьной семьи – персонал, учеников и их родителей.

В случае, если заболевание подтвердится, то директору школы следует организовать влажную уборку поверхностей и помещений. Подробное руководство есть на сайте Департамента здоровья.

Ученикам и учителям, которые находились в близком контакте с заболевшим, следует остаться на 14 дней дома. В этот период обучение организуется дистанционно. Важно иметь в виду, что до момента проявления симптомов нет оснований подозревать у человека коронавирус и он не является заразным.

Руководители учебных заведений должны пересмотреть свои планы поведения в чрезвычайных ситуациях, при необходимости их дополнить и продумать в деталях процесс прекращения стационарной учебной работы.

Для ограничения распространения вирусных заболеваний в учебных заведениях Департамент здоровья рекомендует:

 • Обеспечить нормальную вентиляцию и организовать регулярное проветривание помещений.
 • Ежедневно проводить влажную уборку, при уборке мыть парты/столы, дверные ручки, обеденные столы и прочие поверхности при помощи моющих/дезинфицирующих средств.
 • Мебель, полки и батареи протирать дважды в неделю.
 • Ежедневно проводить уборку и дезинфицировать туалеты.
 • Обеспечить достаточное количество средств для мытья рук в туалетах и разместить мусорные ведра, которые можно открыть ногой. Руки следует сушить одноразовыми бумажными полотенцами.
 • Информировать учащихся и персонал о требованиях гигиены. Руки следует мыть теплой проточной водой с мылом, а также пользоваться средствами для дезинфекции рук на основе алкоголя. С инструкцией, как правильно мыть руки, можно ознакомиться здесь. Просим разместить эту инструкцию в туалетах на видном месте. Младшим школьникам следует показать, как правильно мыть руки, на практике.

Инфоматериал о предотвращении заболеваний, вызванных вирусами

 • Кто принимает решение о том, что школу нужно закрыть?

Согласно § 28 Закона о предотвращении и препятствии распространия инфекционных заболеваний („Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse”) решение о том, является ли распространение заболевания эпидемией, принимает Департамент здоровья на основании поступающих ему данных.

Местное самоуправление может по предложению Департамента здоровья временно закрыть школы и детские учреждения, и потребовать например, провести необходимую дезинфекцию или предпринять другие действия.

Учебное заведение может закрыть также его директор, согласовав свои действия с Департаментом здоровья.

Согласно § 44 части 3 закона об основной школе и гимназии, возможности для защиты здоровья учеников и работников школы создает содержатель школы, а необходимые меры предпринимает директор.

УЧЕНИКАМ

Я – ученик. Как избежать заражения коронавирусом и что делать, если мне кажется, что я заболел?

Мой руки

Руки нужно мыть с мылом под проточной теплой водой, а также использовать средство для дезинфекции рук с содержанием алкоголя.

Избегай близких контактов

Избегай контактов (сохраняя дистанцию как минимум в два метра) с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания – например, с кашляющими или чихающими людьми.  Если ты будешь стоять слишком близко к человеку с признаками заболевания, то можешь вдохнуть капли, которые он распространил, чихнув, и из-за этого заболеть.

Так как сейчас период повышенного распространения простудных заболеваний, то обниматься с друзьями не рекомендуется.

Старайся не трогать руками глаза, нос и рот

В общественных местах мыкасаемся руками множества вещей и поверхностей, на которые недавно могли попаст вирусы. Если ты будешь трогать руками глаза, нос или рот, то существует вероятность, что вирус передастся и тебе.

Если у тебя высокая температура, кашель и затруднено дыхание, и ты недавно ездил в зону риска, то обратись за помощью.

Сообщи школьной медсестре или учителю о том, что ты ездил в страну или регион, где распространен вирус COVID-19, или о том, что ты находился в контакте с кем-то, кто недавно ездил в эти страны и у кого наблюдаются симптомы ОРВИ (высокая температура, кашель или трудности дыхания).

Если у тебя есть легкие симптомы ОРВИ, и ты не ездил в зону риска

Следуй обычным правилам гигиены и по возможности оставайся дома до тех пор, пока не выздоровеешь.

Следи за гигиеной дыхательных путей

Если ты чихаешь или кашляешь, то прикрывай нос и рот одноразовым бумажным носовым платком. Сразу же после использования выброси его в мусорное ведро и вымой руки. Если у тебя нет салфетки, то воспользуйся рукавом, но не используй для этого руки.

Прикрывая нос и рот, ты не позволяешь каплям и вирусу распространяться. Если ты чихнешь в ладонь, то капли и вирусы могут попасть через руки к другим людям через вещи, которых ты затем коснешься.Randvere Kool, Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1, Randvere küla,  Viimsi vald, 74016 Harju maakond. Registrikood 75038807, e-post randverekool@randverekool.edu.ee